CHELATACJA - OZONOWANIE KRWI                                ZABIEGI DOŻYLNE

Ozonowanie Krwi

Przełomowa terapia, polegająca na dożylnym podawaniu ozonu w ściśle określonych dawkach, może zabijać obecne we krwi krętki borelii. Kleszcze, przenoszące groźnego wirusawywołującego boreliozę występują w całej Polsce, najbardziej zagrożone są tereny wschodnie oraz Mazury, Podlasie i Opolszczyzna.W naszym kraju występuje około 20 odmian tych pajęczaków, jednak zwykle możemy spotkać tzw. kleszcza pospolitego. Warto również zdawać sobie sprawę z faktu, że borrelia, czyli bakteria boreliozy może być przenoszona nie tyko przez kleszcze, ale również inne insekty, np. roztocza, komary, muchy, pchły i wszy.Niestety, diagnostyka boreliozy wciąż jest kłopotliwa. W wielu wypadkach testy medyczne zawodzą i choroba pozostaje niewykryta. Ponadto na skutek dużej rozmaitości objawów często bywa mylona z innymi dolegliwościami. Z tego powodu jest schorzeniem niebezpiecznym. W konsekwencji niezauważona rozwija się w organizmie człowieka przez długie miesiące, a nawet lata, doprowadzając do naprawdę ciężkich powikłań Ozonoterapia, a właściwie terapia tlenowo-ozonowa, to jedna z niekonwencjonalnych metod leczniczych, która od wielu lat znajduje miejsce w medycynie, jako metoda wspomagająca leczenie podstawowe, zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie rutynowe nie daje zadowalających wyników.
Zabiegi z wykorzystaniem ozonu w medycynie stosowane są od dawna. Najnowsza, stosowana przez nas formuła zabiegowa Autohemotransfuzji (ozonowanie krwi) została stworzona specjalnie na użytek medycyny sportowej i przeciwstarzeniowej.
Naukowo dowiedziono że ozon:
Ma bardzo silne właściwości bakterio, wiruso i grzybobójcze. Pozytywnie wpływa na procesy biochemiczne zachodzące w ustroju. Posiada wybitne właściwości natleniające organizm. Brak odporności chorobotwórczych drobnoustrojów na ozon pozwala na jego coraz szersze zastosowanie w medycynie.
Jedną z metod i technik leczenia jest ozonowanie krwi żylnej tzw. autohemotransfuzji. Zabieg polega na wkłuciu się do żyły pacjenta i pobraniu w ilości 100-150 ml krwi do specjalnie przygotowanej butelki z konserwantem zapobiegającym krzepnięciu krwi. Następnie do krwi dodawana jest mieszanina tlenowo-ozonowa o żądanym stężeniu ozonu, dawka tej mieszaniny zależy od jednostki chorobowej. Prawidłowo naozonowana krew żylna podawana jest do żyły pacjenta. Zabieg odbywa się w obiegu zamkniętym. Wszystkie elementy użyte w tym czasie są jednorazowego użytku. Zabieg trwa ok. 30 min. i jest całkowicie bezpieczny. Ozonowanie krwi ma szerokie zastosowanie w medycynie. Ozon jest szczególnie korzystny w leczeniu tych chorych, u których stwierdza się całkowitą odporność bakterii na różnego rodzaju antybiotyki i sulfonamidy.
Z kolei mechanizm działania ozonu na wirusy polega na zablokowaniu ich namnażania się. Następuje dezaktywacja receptorów wirtualnych niezbędnych do tworzenia wiązania ze ścianą komórki,do której mają wniknąć wirusy. W ten sposób zostaje zablokowany mechanizm ich reprodukcji na poziomie pierwszej fazy inwazji komórkowej.
Autohemotransfuzja zwiększa płynność krwi, zmniejszając jej zagęszczenie. Ozon ma bardzo skuteczne działanie wirusobójcze, bakteriobójcze oraz grzybobójcze. Ozonowanie krwi to zabiegi, które są najbardziej skutecznymi w walce z zakażeniami gronkowcami i paciorkowcami, a w przypadku boreliozy, grzybicy zewnętrznej oraz wewnątrzustrojowej potrafi zlikwidować chorobę całkowicie! Ozon jest także dosko­na­łym sty­mu­la­to­rem krą­że­nia, dla­tego sto­so­wany jest w lecze­niu cho­rób układu krą­że­nia. Oży­wia i pobu­dza funk­cje orga­niczne.W odpo­wie­dzi na pobu­dze­nie orga­ni­zmu wywo­łane ozo­nem, sys­tem odpor­no­ściowy pro­du­kuje spe­cjalną sub­stan­cję biał­kową –zwaną cyto­kiną, która pełni funk­cję media­tora regu­lu­jąc wiel­kość i typ odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej (a także sub­stan­cje pośred­nie, takie jak inter­fe­rony lub inter­leu­kiny). Sub­stan­cje te kon­tro­lują pro­cesy zapalne oraz dzia­ła­nie i doj­rze­wa­nie komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, zapo­cząt­ko­wu­jąc lawi­nowy pro­ces pozy­tyw­nych zmian w sys­te­mie immu­no­lo­gicz­nym. Ozna­cza to, że sto­so­wa­nie ozo­no­te­ra­pii jest świetną metodą pobu­dza­nia sytemu immu­no­lo­gicz­nego u pacjen­tów z zespo­łem obni­żo­nej odpor­no­ści lub jej bra­kiem.
 Zapraszamy Na Zabiegi Ozonowania Krwi