WITAMINA C- ZABIEGI DOŻYLNE, WZMACNIANIE SYSTEMU ODPORNOŚCIOWEGO I IMMUNOLOGICZNEGO
Pro Health Clinic
 Ozon
Właściwie terapia ozonowo-tlenowa to jedna z niekonwencjonalnych metod leczniczych, która od wielu lat znajduje miejsce w medycynie jako wspomagająca leczenie podstawowe, zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie rutynowe nie daje zadowalających wyników. Terapię stosuje się w celu dostarczenia organizmowi aktywnych form tlenu (zabiegi dożylne), co pozwala usunąć toksyny i zwalczyć chorobę. Jedną z metod i technik leczenia jest ozonowanie krwi żylnej.
Zabieg polega na wkłuciu się do żyły pacjenta i pobraniu z niej 100-150 ml krwi do specjalnie przygotowanej butelki z konserwantem zapobiegającym krzepnięciu krwi. Następnie, przy użyciu aparatury medycznej, przygotowuje się mieszaninę tlenowo-ozonową o żądanym stężeniu ozonu. Prawidłowo naozonowaną krew żylną podaje się do żyły pacjenta (dawka zależy od jednostki chorobowej). Zabieg, który trwa około 30 minut, odbywa się w obiegu zamkniętym, z wykorzystaniem sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Jest całkowicie bezpieczny.
Ozonowanie krwi jest najbardziej skuteczne w walce z zakażeniami gronkowcowymi i paciorkowcowymi. U chorych z grzybicą lub boreliozą może zlikwidować chorobę całkowicie. Udowodniono, że ozon ma zdolność przenikania przez błony wirusów (HIV), grzybów, drożdży,bakterii i komórek nieprawidłowych tkanek (komórki nowotworowe)i niszczenia ich. Dzięki temu wzmacnia układ odpornościowy i wywołuje lepszą odpowiedź immunologiczną. Nasz organizm kocha tlen – także ten dodatkowy, który jest wchłaniany przez narządy i gruczoły, a niszczy wszystko, co negatywnie wpływa na nasze zdrowie: patogeny, takie jak bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, pasożyty i komórki nowotworowe.
 Mieszanina tlenowo-ozonowa ma dobroczynne działanie na organizm:
 Po pierwsze – poprawia utlenowanie tkanek dzięki:
• zwiększeniu frakcji tlenu rozpuszczonego we krwi /ozon jest15 x lepiej rozpuszczalny w osoczu niż tlen/
• zwiększeniu absorpcji tlenu w pęcherzykach płucnych z następowym wzrostem ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi
• ułatwieniu dyfuzji tlenu do krwinek czerwonych poprzez wpływ na ich błony komórkowe
 Po drugie – poprawia warunki krążenia krwi w naczyniach dzięki:
• uelastycznieniu błony komórkowej erytrocyta, przez co krwinki czerwone łatwiej przemieszczają się przez naczynia włosowate
• zapobieganiu rulonizacji i zlepiania się krwinek czerwonych
• zapobieganiu zlepiania się płytek krwi poprzez łączenie się z glutationem płytek
Po trzecie – powoduje wzrost odporności organizmu poprzez pobudzanie układu immunologicznego i produkcję limfocytów T
Po czwarte – aktywizuje mechanizmy obronne, mające korzystny wpływ na procesy zapalne
Po piąte – wykazuje silne działanie bakteriobójcze, grzybiczobójcze orazpierwotniakobójcze a także inaktywuje wirusy
W odpo­wie­dzi na pobu­dze­nie orga­ni­zmu wywo­łane ozo­nem, sys­tem odpor­no­ściowy pro­du­kuje spe­cjalną sub­stan­cję biał­kową –zwaną cyto­kiną, która pełni funk­cję media­tora regu­lu­jąc wiel­kość i typ odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej (a także sub­stan­cje pośred­nie, takie jak inter­fe­rony lub inter­leu­kiny). Sub­stan­cje te kon­tro­lują pro­cesy zapalne oraz dzia­ła­nie i doj­rze­wa­nie komó­rek układu
odpor­no­ścio­wego, zapo­cząt­ko­wu­jąc lawi­nowy pro­ces pozy­tyw­nych
zmian w sys­te­mie immu­no­lo­gicz­nym. Ozna­cza to, że sto­so­wa­nie ozo­no­te­ra­pii jest świetną metodą pobu­dza­nia sytemu immu­no­lo­gicz­nego u pacjen­tów z zespo­łem obni­żo­nej odpor­no­ści lub jej bra­kiem
Naukowo dowiedziono, że ozon:
Ma bardzo silne właściwości bakterio, wiruso i grzybobójcze,
Pozytywnie wpływa na procesy biochemiczne zachodzące w ustroju. Posiada
wybitne właściwości natleniające organizm. Brak odporności chorobotwórczych drobnoustrojów na ozon pozwala na jego coraz szersze zastosowanie w medycynie.
    Leczenie Chorób Ozonem
                        Borelioza
Borelioza nazywana też bywa krętkowicą kleszczową lub chorobą z Lyme. To wyjątkowo groźne schorzenie przenoszone zazwyczaj przez kleszcze. Jest jednym z głównych powodów nasilenia się epidemii chorób przewlekłych obserwowanych na całym świecie.
                          Wirusy
Wirusy, Virales, twory biologiczne o wielkości 15-300 nm, widoczne pod mikroskopem elektronowym (znielicznymi wyjątkami), charakteryzujące się brakiem budowy komórkowej i brakiem własnych układówenzymatycznych, niezbędnych do przebieguprocesów metabolicznych, syntezy białek i replikacji. Z tych względów wirusy nie rosną i nie rozmnażają się
                        Grzybica
Grzybica, mikoza, choroba zakaźna
wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.
Wyróżniamy grzybice powierzchowne - skóry, paznokci i głębokie - narządowe.
                          Pasożyty
Pasożyty stanowią ważny element każdego ekosystemu. Są przyczyną wielu chorób zwierząt (w tym człowieka) i roślin. Nauka zajmująca się badaniem pasożytnictwa to parazytologia.
Pasożyty to organizmy zwierzęce lub roślinne wykorzystujące inny organizm jako środowisko życia i zdobywania pożywienia.